Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

a)Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Thông tin được thu thập, lưu trữ cho quá trình liên lạc và cho những thông báo sau này liên quan đến ưu đãi, bao gồm
một số thông tin cá nhân: tên, email, số điện thoại, tên công ty, yêu cầu về tiệc hoặc sản phẩm cần nhận tư vấn.
b) Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được
dùng để thống kê.
c) Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc và lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng, trong thời gian vô
hạn định; hoặc kết thúc khi khách hàng yêu cầu.
d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Thông tin sẽ được sử dụng nội bội với mục đích liên lạc và lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng.
đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin (bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động
thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình)
Vui lòng liên hệ hotline 24/7 hoặc trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng.
e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa (dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại
điện tử của đơn vị thu thập thông tin)
Thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan, hoặc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình, vui lòng liên hệ
hotline hoặc trực tiếp hỏi nhân viên tại địa chỉ cửa hàng.
f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục
đích hoặc phạm vi đã thông báo).
Thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan, hoặc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình, vui lòng liên hệ
hotline hoặc trực tiếp hỏi nhân viên tại địa chỉ cửa hàng.